Tweetaligheid, óók nuttig voor Nederlandse lezers. Meer info...

A bilingual approach for Dutch and English readers. More info...

Van kunnen naar kennen

Edgar Zilsels weg naar de wetenschap.

Gedurende 2018 verschijnt de tweede band van het project Van kunnen naar kennen.

Waar het in 2017 verschenen eerste deel door de presentatie van het werk van Zilsel en van diverse opvattingen over aspecten van dat werk, het idee  poneerde van een historisch samenvloeien van hoofdarbeid en handarbeid die leidde tot het idee ‘wetenschap’, houdt het tweede deel zich bezig met de vraag wat dat betekent.

Diederick Raven problematiseert de door Zilsel zelf gesuggereerde eenrichtingsverkeer-opvatting dat de handarbeid de wetenschap zou veroorzaken.

Edgar Zilsel zelf scherpt in zijn opstel over het humanisme zijn opvatting aan dat het humanisme nooit de veroorzaker van de wetenschap kan zijn geweest.

Maarten van den Oever schetst de terloopse aanzet van Zilsel tot een dubbele paradigmawisseling, namelijk die van moderniteit naar postmoderniteit, en die van de geesteswetenschap naar de historische epistemologie. Een multi-dimensionale benadering, die vanuit de denkbeelden van de historische epistemologie gedacht is, wordt daarna in een case studie over Brunelleschi geëtaleerd.

De problematiek van de relatie wiskunde–werkelijkheid, waar Zilsels Wiener Kreiss zich deerlijk in verstrikte, wordt historisch verklaard door Mirjam Goedkoop in haar these over de relatie tussen Kants algebra en Frege’s wiskundebegrip.

Na deze publicaties in Band 2 is dit project afgerond.

We voorzien voor de toekomst wel nieuwe publicaties over de rol van het ken-idee en de wijze waarop de samenleving in haar kennisbehoefte voorziet en hoe ze die kennis opvat, maar dat zal niet meer specifiek gerelateerd zijn aan het door Zilsel aangedragen thema.

Band 1 (2017)

Zilsel en de Zilselthese:
een inleiding

Geschreven door Diederick Raven

32 pagina's, bestelnr: DL014, ISBN: 9789492752024 – download PDF

Over de sociale bronnen
van de moderne wetenschap

Geschreven door Edgar Zilsel tussen 1941 en 1943.
Vertaald door Joost van den Broek en Marco Ploeger.

157 pagina's, bestelnr: DL015, ISBN: 9789492752031 – download PDF

De geniereligie

Geschreven door Edgard Zilsel
Vertaald door Marco Ploeger

62 pagina's, bestelnr: DL016, ISBN: 9789492752048 – download PDF

Edgar Zilsel over
historische wetmatigheden

Geschreven door Elisabeth Nemeth.
Vertaald door Marco Ploeger

16 pagina's, bestelnr: DL017, ISBN: 9789492752055 – download PDF

Edgar Zilsels epistemologie
van massafenomenen

Geschreven door Monica Wulz,
Vertaald door Marco Ploeger

16 pagina's, bestelnr: DL018, ISBN: 9789492752062 – download PDF

Band 2 (2018)

Hoe een ei te breken,
Zilsels aanval op twee paradigma’s

Geschreven door Maarten van den Oever.

64 pagina's, bestelnr: DL019, ISBN: 9789492752086 – download PDF

Tussen ambacht en wetenschap,
de case van Filippo "Pippo" Brunelleschi

Geschreven door Maarten van den Oever.

70 pagina's, bestelnr: DL020, ISBN: 9789492752093 – download PDF

Handwerk en intellectuele arbeid
De Zilselstelling voorbij

Geschreven door Lesley B. Cormack.
Vertaald door Marco Ploeger.

50 pagina's, bestelnr: DL021, ISBN: 9789492752079 – download PDF

Koyré vs. Olschki / Zilsel

Geschreven door Diederick Raven (vooralsnog enkel engelstalig).

32 pagina's, bestelnr: DL022, ISBN: 9789492752109 – download PDF

Kant's conception of arithemtic

Miriam Goedkoop (vooralsnog enkel engelstalig).

21 pagina's, bestelnr: DL023, ISBN: 9789492752116 – download PDF

De opkomst van de wetenschapsgeest
De methoden van het humanisme, een sociologische analyse

Geschreven door Edgar Zilsel.
Binnenkort: vertaling door Marco Ploeger.

73 pagina's, bestelnr: DL024, ISBN: 9789492752123 – download PDF

Over de auteurs

Edgar Zilsel (11 augustus 1891 — 11 maart 1944)

Oostenrijkse joodse historicus, mathematicus, physicus en filosoof, oprichter en lid van de Wiener Kreis, nauwe bondgenoot en geestverwant van Otto Neurath, beschermeling van Moritz Schlick, en bestuurslid van de Ernst mach Gesellschaft. Hing een logisch positivistisch marxisme aan, maar niet dogmatisch en zeer eigenzinnig. Zijn leven kenmerkte zich door botsingen met universitaire en erkende autoriteiten. Vluchtte voor de nazi’s naar de USA, waar hij door gebrek aan hulp van Duitse en Oostenrijkse geestverwanten geïsoleerd raakte, en uiteindelijk uit het leven stapte.

Diederick Raven

Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, antropoloog. Publiceerde in dit verband de oorspronkelijke en Engelse versie van The social origins of modern science van Zilsel, en daarnaast o.m. over de tegenwerpingen van Alexander Koyre.

Elisabeth Nemeth

Hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Wenen, lid van de bestuursraad van het Wiener Kreiss instituut, en bestuurslid van de Oostenrijkse Ludwig Wittgenstein Stichting, voorzitter van de organisatie van Oostenrijkse filosofen, en lid van EPSA. Publiceerde sinds 2000 o.m. over Zilsel, Neurath, Wittgenstein en de Wiener Kreis.

Monica Wulz

Wetenschapshistorica en filosofe, wetenschappelijk medewerker aan de faculteit voor onderzoek van de wetenschap van ETH Zurich. Haar onderzoek richt zich op de Franse wetenschapsfilosofie en de historie van sociale en economische kennistheorieën.

Maarten van den Oever

Voorzitter van de stichting Dubitatio Liberat, voormalig redacteur Paradogma, voormalig uitgever bij BOOOM BV, publiceerde over wetenschaps-methodologie en historische epistemologie (o.m. De cultus van het gelijk), redacteur van deze rubriek.

Marco Ploeger

Filosoof en vertaler.

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.